Høringssvar vedr. Camping på Amager Fælled

Camping på Amager Fælled Forslag til lokalplan

Camping på Amager Fælled Forslag til lokalplan

Amager Fælleds Venner er en borgerforening der ønsker at bevare og udvikle Amager Fælled som et fælles rekreativt naturområde der tager hensyn til biodiversiteten, til glæde for nuværende og fremtidige borgere på Amager og i København generelt.

Amager Fælled er historisk og traditionelt set en fælles ressource for alle, og en ”privatisering” af området vil fratage fælleden dets betydning – et fælles naturområde! Amager Fælleds Venner er derfor meget optaget af planerne for anlæggelse af en eventuel campingplads på Amager Fælled, som Borgerrepræsentationen har sendt i høring.

Ved vurdering af planerne for campingpladsen på Amager Fælled og den hermed forbundne inddragelse af 145.000 kvm. af Amager Fælleds naturområder, bør man bl.a. se på befolkningstilvæksten i Amager Vest.

Amager Vest, herunder Islands Brygge området er den del af København, der får den største befolkningstilvækst i de kommende år. Således vurderer man, at befolkningstilvæksten i dette området vil stige, over de kommende 10 år med 35 %.i Det er uhensigtsmæssigt, at netop denne bydel skal afgive grønne områder til anlæggelse af en campingplads, pga. det afledte behov for grønne områder der medfølger flere borgere. Amager Fælleds Venner skal derfor kraftigt henstille til, at den påtænkte campingplads ikke anlægges på Amager Fælled, hvor der pga. den øgede befolkningstilvækst i området er et særligt behov for at bevare og udvikle Københavns grønne lunger, som har en sundhedsfremmende effekt til glæde for de – mange – beboere, og ikke mindst naturen.

En campingplads er i sagens natur en facilitet, der først og fremmest er til gavn for turister og ikke for de lokale beboere. Det må i den forbindelse siges at være noget af en tilsnigelse, når det på side 6 i høringsmaterialet under overskriften ”Liv på fælleden” hævdes, at med anlæggelse af campingpladsen kan flere nyde godt af fælledens natur, og at campingpladsen hermed understøtter strategien om en bynær natur. Det må tværtimod forventes, at færre lokale borgere vil benytte naturområdet ved og omkring campingpladsen, når der er anlagt campinghytter, parkeringspladser, bygninger og opstillet telte mv. som foreslået i lokalplanen. De fleste spadserende, løbere og hundeluftere vil gå uden om et sådan område, som sandsynligvis vil føles forbeholdt turister.

Inddragelse af arealet til campingplads vil ødelægge vigtige levesteder for dyr, planter og insekterii, samt forringe de allerede hæmmede muligheder for flora og faunas spredning på tværs af Amager Fælled og sydover mod Kalvebod Fælled. Naturen har brug for store sammenhængende områder, så den kan bevares og udvikles. Selv et lille indgreb vil være et overgreb mod mikromiljøet.
Amager Fælleds Venner anbefaler i stedet, at der etableres flere naturnære shelters, som kan understøtte kommunens ambitioner om turisme i området, uden større negative påvirkninger på de eksisterende erhverv, rekreative områder og naturen som helhed.
Den egentlige naturværdi af fælledens areal ignoreres i øvrigt, da der er et væsentligt mindre reelt naturområde pga. byforøgelse, haveforeninger, skole og SFO’er, vandrehjem, motocross-, fodbold- og modelfly- baner, mv.

Der ligger allerede en campingpladsiii på Amager foruden vandrehjemmet, som direkte kan blive truet og udkonkurreret af en kommunalt etableret og finansieret campingplads.

Såfremt Borgerrepræsentationen alligevel vælger, at følge administrationens aktuelle forslag om anlæg af en campingplads, har Amager Fælleds Venner følgende bemærkninger til de foreliggende planer.

Da Amager Fælled er et fredet naturområde, må det være helt afgørende ved anlæg af en campingplads, at der kun inddrages de naturområder, som er strengt nødvendige for at anlægge campingpladsen.

Det er herudover vigtigt, at de naturområder som inddrages til campingformål, så vidt muligt, forsat bliver offentligt tilgængelige og bevarer det eksisterende naturpræg.

Vi taler imod etablering af parkeringspladser, da det vil optage væsentlig plads, skæmme området og forurene mikromiljøet. Hvis de absolut skal etableres henstiller vi til, at der kun etableres de mest nødvendige parkeringspladser tæt på Vejlands Allé således, at campister må gå ud til deres designeret campingområde på fælleden. Dermed bevares områdets naturpræg.

Amager Fælleds Venner vil kraftigt henstille til, at den udbygningstakst som er foreslået i lokalplanen på side 5 ændres således, at der først anlægges campingarealer omkring det eksisterende vandrehjem, og senere, hvis der bliver behov herfor, anlægges campingarealer ”ude på fælleden”.

I forhold til tegningeniv over udbygningstakst bør de skraverede ”blå” områder derfor være de områder, hvor der først anlægges campingplads. Såfremt der senere viser sig behov for udbygning kan det skraverede ”grønne” område, der stikker direkte ind på fælleden anvendes hertil.

Saltning skal undgås på hele campingpladsen, da det vil næringsberige området og være skadeligt for det omkringliggende miljø.

For miljøets skyld bør området ikke drænes og regnvandet håndteres ved LAR-løsningerv og der etableres ekstensive grønne tage på bygningerne.

Herudover er det Amager Fælleds Venners opfattelse, at kommunen i forlængelse af høringsperioden og inden Borgerrepræsentationen behandler lokalplanforslaget bør afholde dialogmøder med borgere og inddrage lokale foreninger mv. Formålet med dette er, at de lokale kræfter inddrages mest muligt i den konkrete planlægning og der sker anvendelse af høringssvarenes synspunkter.

Amager Fælleds Venner deltager gerne i et møde med kommunen eller uddyber på anden vis ovenstående synspunkter vedr. anlæg af campingplads på Amager Fælled.

i Se artikel i Berlingske fra 6. maj 2016: Forskere: Denne bydel i København er den mest hippe om 10 år
ii Michaelsen, A. N. et al: Vidensindsamling Natur 2013 Amager Fælled. 2014
iii Copenhagen Camping
iv Udført af Thing Brandt Landskab
v Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand

, ,

0

Din varekurv